Movie quotes

 • Zhestokiy romans
  • 00:02:03 Nikita MIKHALKOV as Paratov

   • Time - Phrase
   • 00:01:54 Alissa FREINDLIKH as Ogoudalova

   • 00:01:59 Larissa GUZEYEVA as Larissa

   • 00:02:03 Nikita MIKHALKOV as Paratov

   • 00:02:07 Andrei MYAGKOV as Karandyshev

   • 00:02:12 Alexei PETRENKO as Knurov