Movie quotes

 • Lucía y el sexo
  • 00:51:35 - Lorenzo. - Lorenzo.

   • Time - Phrase
   • 00:51:21 Luna.

   • 00:51:30 What's the sun's name?

   • 00:51:35 - Lorenzo. - Lorenzo.

   • 00:51:38 Just like me.

   • 00:51:40 What's the moon's name?