Movie quotes

 • Manila
  • Manila

   (2000)
  • 01:22:08 You sod, you wanker...

   • Time - Phrase
   • 01:22:02 You traitor, wanker, judas!

   • 01:22:04 You sucker, asshole...

   • 01:22:08 You sod, you wanker...

   • 01:22:10 You traitor, wanker, judas!

   • 01:22:13 You traitor, wanker, judas!