Movie quotes

 • Bu yi shen xiang
  • 00:36:48 only Jin Sek, Yu Sek, Bai Sek, Yao Feng

   • Time - Phrase
   • 00:36:45 we must do this

   • 00:36:47 But among all the pupils

   • 00:36:48 only Jin Sek, Yu Sek, Bai Sek, Yao Feng

   • 00:36:51 Xie Ping are better

   • 00:36:53 There's one short