Movie quotes

 • Bu yi shen xiang
  • 00:37:19 -Bai Sek -Here

   • Time - Phrase
   • 00:37:16 -jin Sek -Here

   • 00:37:17 -Yu Sek -Here

   • 00:37:19 -Bai Sek -Here

   • 00:37:20 -Xie Ping -Here

   • 00:37:21 -Yao Feng -Here