Movie quotes

 • Fargo
  • Fargo

   (1996)
  • 00:33:01 Thats OK, hon. I gotta run.

   • Time - Phrase
   • 00:32:55 - Gotta go? - Yeah.

   • 00:32:59 I'll fix you some eggs.

   • 00:33:01 Thats OK, hon. I gotta run.

   • 00:33:03 You gotta eat a breakfast, Marge.

   • 00:33:07 I'll fix you some eggs.